Årsregnskap Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia 2023/2024

Årsregnskapet for Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia (NFSCOS) for 2023/24 viser driftsinntekter på kr 67 247,- og driftskostnader på kr 66 650,- noe som gir et positivt driftsresultat (overskudd) på kr 597,-  

Vi hadde i regnskapsåret 2023/24 en reduksjon i overskuddet på over 6 000 kroner fra kr 6 621,- i fjor til kr 597,- i år. Dette skjer til tross for at vi hadde en økning i driftsinntektene som følge av den positive medlemsveksten. Hovedforklaringen er at kostnadene øker mer enn inntektsøkningen, hvor spesielt kostnadsveksten på kontingentutbetalingen til England har økt betydelig. Totalt sett var alle våre kostnader i 23/24-sesongen over 10 000 kroner høyere enn i 22/23.

Vår egenkapital øker noe som følge av årets overskudd på kr 597,- og vi hadde ved regnskapsårets slutt (pr 30/4-24) kr 81 361,- på bok.

2023/20242022/2023
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter66 70062 651
Gaver/andre innbetalinger
Renter og valutakursendringer547341
SUM Driftsinntekter67 24762 992
DRIFTSKOSTNADER
Porto3 6175 935
Internettkostnader5 4745 111
Trykkekostnader8 1155 375
Kontingent Nottingham Forest SC42 78733 457
Kontingent SBF787473
Supportercuper4 2512 488
Møtekostnader90
Gaver/premier/diverse utlegg401 972
Gebyrer og valutakursendringer1 5801 471
SUM Driftskostnader66 65056 371
DRIFTSRESULTAT5976 621
BALANSE
Post/bankinnskudd Norge81 36180 764
SUM Eiendeler81 36180 764
Akkumulert overskudd80 76474 143
Årets overskudd (underskudd)5976 621
Sum Overskuddskapital/Gjeld81 36180 764
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt

Forklaringer til regnskapspostene i regnskapet:

Driftsinntekter:

Medlemskontingenter er på kr 66 700,- Denne inntektsposten er basert på kontingentinnbetalinger fra medlemmer i Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia i regnskapsperioden fra 1/5-23 til 30/4-24.

Renter og valutakursendringer på kr 547,- består av summen av renteinntekter i regnskapsåret og valutagevinster fra innkommende medlemskontingenter.

Driftskostnader:

Porto på kr 3 617,- representerer klubbens kostnader i forbindelse med postutsendinger av nyhetsbrev i papir, medlemskort etc. til medlemmene, som vi har en gang i løpet av sesongen.

Internettkostnader på kr 5 474,- er kostnader relatert til domene og vedlikehold av supporterklubbens hjemmeside. Denne kostnaden var omtrent lik det vi betalte i fjor.

Trykkekostnader på kr 8 115,- utgjør klubbens kostnader knyttet til trykking og ferdigstillelse av nyhetsbrev i papirformat med medlemskort, som vi sendte ut til medlemmene rundt nyttårstider. Denne kostnadsposten økte med nesten kr 3 000,- fra i fjor (kr 5 375,- i 22/23). Årsaken til økningen skyldtes i stor grad at vi brukte trykkeri/grafisk hus til å gjøre hele jobben med trykking, grafisk design, pakking og utsending av nyhetsbrev.  

Kontingent Nottingham Forest SC på kr 42 787 er vår desidert høyeste kostnadspost og representerer innbetalt kontingent for medlemskap i supporterklubben i Nottingham i England. Økningen (fra 33 457,- i fjor) skyldtes i stor grad en økning av medlemsmassen denne sesongen i forhold til den forrige. En svak krone i forhold til britiske pund virket i vår disfavør og forsterket effekten på den økte kontingentutbetalingen denne sesongen.

Hovedutbetaling ble gjennomført i november 2023 basert på antall betalende medlemmer pr 1/11-23. En delbetaling ble utført i våren 2024 basert på kontingentinnbetalinger fra medlemmer i perioden etter første betaling i november og frem til 1. mars. Ved innbetaling av kontingent til klubben i England betales det i britiske pund (GBP) basert på en fastsatt sats på 7 GBP pr medlem.

Kontingent til SBF endte på kr 787,- og er kontingenten supporterklubben betalte denne sesongen for medlemskapet i Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF). Dette er en årlig avgift vi betaler basert på medlemstallet fra forrige sesong.

Kostnadsposten Supportercuper endte på kr 4 251,- (mot kr 2 488 i fjor). Hoveddelen av denne utgiftsposten på kr 3 600,- består av påmelding av to lag til Supportercupen 2024. Vanligvis har vi betalt for et lag i den ordinære cupen, men i år har vi også et påmeldt lag i den nye veterancupen for de over 40 år. Derfor øker også den totale kostnadsposten for Supportercuper fra sist sesong. Den resterende delen av årets kostnader knyttet til supportercupen på kr 651 kan relateres til innkjøp av diverse utstyr som et par keeperhansker, to isposer og et førstehjelpsskrin i forbindelse med fjorårets cup.   

Gaver/Premer/diverse på kr 40,- representerer kostnader knyttet til innkjøp av en ringperm i forbindelse med arkivering av regnskapsdokumenter.

Gebyrer og valutakursendringer utgjorde kr 1 580,- og består av gebyrer relatert til medlemskontingenter og valutatap for kontingenter fra medlemmer i utlandet.

DRIFTSRESULTATET på kr 597,- kommer frem som følge av de totale driftsinntektene på kr 67 247,- fratrukket de totale driftskostnadene på kr 66 500,-

BALANSEN ved endt regnskapsår (pr 30/4-24) på kr 81 361,- viser klubbens totale beholdning og hvordan denne beholdningen er finansiert. Klubben har ingen gjeld, og eiendelene er 100 % finansiert av egenkapital fra årets overskudd og tidligere års akkumulerte overskudd.