Referat fra Årsmøtet 2018

REFERAT FRA ÅRSMØTET I NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA (NFSCOS)

Tidspunkt: Lørdag 9. juni 2018 (etter 2. kamp i gruppespillet)

Sted: Nordre Åsen (Skeid banen)

1. Godkjenning av innkalling og saksliste: Godkjent.

11 stemmeberettigede var til stede ved starten av møtet.

2. Valg av ordstyrer og referent: Egill Helguson Neumann ble valgt som ordstyrer og som referent.

3. Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen: Helge Helguson Neumann og Vegard Gulbransen ble valgt.

4. Siste nytt fra NFSC: Egill deltok på årsmøtet i november. Fortsatt det samme styret som har sittet i flere år. Stig legger til at supporterklubben i Nottingham strever med kommunikasjon med klubben. Gedling branch som har stått for den årlige spillermiddagen ble avlyst i år, men de satser på at det blir arrangert neste år.

5. Regnskap: Kristian gjennomgår regnskapet. Tallene viser et overskudd på kr 6 187, hvor reduserte kostnader generelt var en viktig årsak til dette. Spesielt viktig for resultatforbedringen var det at kontingenten vi betaler til supporterklubben i Nottingham gikk ned, da dette er klubbens største utgiftspost. Noe av forklaringen var en liten nedgang i medlemstallet (fra 181 til 176 medlemmer), men den viktigste årsaken var reduserte transaksjonskostnader i forbindelse med selve pengeoverføringen. Tidligere har betalingen skjedd kontant i britiske pund til Joan i supporterklubben i England. Fra og med denne sesongen fikk vi på plass en elektronisk betalingsløsning, hvor overføring ble gjort direkte til bankkontoen til den engelske supporterklubben. Dette gjorde at vi sparte mye i vekslingsgebyrer og overkurs ved veksling før avreise eller ved uttak på minibank i Nottingham.

Inntektene fra medlemskontingenten fra våre medlemmer holdt seg relativt stabilt, men gikk noe ned fra kr 27 042 til kr 26 450 som følge av den mariginale nedgangen i medlemstallet.

Supporterklubbens økonomi er sunn og vi har ved utgangen av regnskapsåret (pr 31/5-18) kr 60 147,- på bok.

Regnskapet ble enstemmig vedtatt.

6. Årsberetning: Årsberetningen ble lest opp og enstemmig vedtatt

7. Innkomne saker:

a. Vedtektsendringer. Egill forklarer at de endringene som er blitt foreslått handler om oppdatering av driften i supporterklubben.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

b. Skogtoppen – hva skal telle?

Styrets forslag der alle offisielle kamper (ikke treningskamper) skal telles, ble enstemmig vedtatt. Det ble også vedtatt at det medlemmet som har fått kamper trukket, skal få trekket opphevet.

c. Stig informerer om en del bilder som han har fått tilsendt fra en supporter i Nottingham. Dette er fine bilder av City Ground. Stig har med et som han viser til årsmøtet. Forslaget til Stig er at supporterklubben kjøper disse bildene og bruker de som premie til Årets traveller. Forslaget blir enstemmig vedtatt.

8. Kontingent: Det ble enstemmig vedtatt at dagens kontingent på kr 150,- videreføres.

9. Valg: Hele styret var på valg

a. Egill Helguson Neumann ble enstemmig gjenvalgt som leder.

b. Stig Bjarte Brekke ble enstemmig gjenvalgt som nestleder.

c. Tor K. Schulstock ble enstemmig gjenvalgt som styremedlem.

Håkon Skogen Huth trekker seg som styremedlem. Styret takker Håkon for innsatsen.

Olav Brennemo endres fra varamedlem til styremedlem. Enstemmig vedtatt

Helge Helguson Neumann ble enstemmig valg som varamedlem

d. Kristian Guntvedt ble enstemmig gjenvalgt som økonomiansvarlig.

e. Styrets innstilling på valgkomite ble vedtatt. Dette innebærer at Øystein Brandal ble gjenvalgt som leder og Roar Guvaag ble gjenvalgt som medlem av valgkomiteen.

Legg igjen en kommentar