Kommentar til regnskap 2019-2020

KOMMENTAR TIL ÅRETS REGNSKAP
3/5-20

Regnskapet for Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia (NFSCOS) for 2019/20-sesongen er nå klart.   

Regnskapet viser at vi ender opp med inntekter på kr 35 087 og kostnader på kr 30 496, og et overskudd på kr 4 590. Den viktigste årsaken til at vi går med et overskudd skyldes økte inntekter fra medlemskontingent som følge av en økning i antall medlemmer. Pr 30/4-20 har vi i supporterklubben 207 betalende medlemmer, en økning på 23 fra fjorårets tall på 184. En tilbakebetaling fra SBF av deltakeravgiften for den avlyste Supportercupen på kr 1 600, – gjorde også at overskuddet ble noe høyere enn det ellers ville (se «Gaver/andre innbetalinger på kr 1 617,-). Resterende av denne regnskapsposten er tilbakebetaling av for høyt belastet gebyr (kr 17).

Renter og valutakursendringer ga inntekter på kr 120,-

På kostnadssiden utgjør kontingenten til Supporterklubben i England en stadig større andel av våre totale kostnader (kr 15 087 – «kontingent Nottingham Forest SC»). Dette har sammenheng med veksten i medlemsmassen, siden vi betaler en avgift pr medlem (6 pund). Vi betalte 1 002 britiske pund i november for majoriteten av våre medlemmer, og 140 GBP i våres for 40 medlemmer registrert etter 1/11.

Internettkostnader har denne sesongen gått noe ned, da vi gjorde noen større investeringer i ny hjemmeside i fjor, slik at de naturlig ble litt lavere i år. Disse kostnadene utgjorde i år totalt kr 4 349. Denne totalsummen inkluderer blant annet vedlikehold og fornyelse av domene skogvokteren.no

Kostnader forbundet med utsendelse av nyhetsbrev og øvrig materiell i form av porto gikk noe opp i 2019/20. Denne regnskapsposten beløp seg til totalt 5 202 kr. Størstedelen av dette beløpet gjaldt vår årlige utsending av nyhetsbrev og øvrig supporter materiell. Denne utsendingen av nyhetsbrev som gikk i posten i desember inkluderte medlemskort og en ølbrikke. En mindre del av våre kostnader for porto gjaldt nyhetsbrev som kom i retur, og som ble sendt ut på ny i januar/februar.

Av øvrige kostnader betalte vi en medlemsavgift til Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) på kr 391. Denne årlige avgiften til SBF er basert på fastsatte satser pr medlem. Kostnadsposten «Supportercuper» gjaldt påmeldingsavgiften til den årlige Supportercupen for britiske lag. Denne avgiften ble tilbakeført (som referert til under Innbetalinger) som følge av at cupen ble avlyst, da myndighetenes restriksjoner som følge av Corona viruset ikke gjorde cupen mulig å gjennomføre.

Kostnadsposten «gaver, premier, div utlegg» på totalt kr 2 989,- inkluderer flere ulike kostnader supporterklubben har hatt gjennom sesongen. Kr 781,- representerer innkjøp av et plakk for utdeling til årets spiller som vi deler ut hvert år. Et beløp på kr 400,- gikk til premie i vår tippekonkurranse. Konkurransen ble vunnet av Tommy Sund, som fikk sine billetter til en valgfri Forest kamp. Det resterende beløpet under denne regnskapsposten var kostnader relatert til trykking/produksjon i forbindelse med nyhetsbrev utsendingen. Kr 857,50 var kostnader for trykking av 200 stk konvolutter med supporterklubblogo på grafisk hus. Printerjobb på trykkeri for selve nyhetsbrevene på kvalitetspapir utgjorde kr 950,-

Møtekostnader som er en egen post kom på kr 853,- gjaldt bespisning i forbindelse med dugnadsmøte som hele styret deltok på 30/11, i forbindelse med pakking av konvolutter for utsendelse av nyhetsbrev og diverse materiell.

Kostnader i form av gebyr og valutakursendringer ble på kr 296,-

Vi har ved utgangen av regnskapsåret (pr 30/4-20) en egenkapital på kr 64 998,- på bok. Dette er en økning på kr 4 590 fra utgangen av forrige regnskapsår.

Økonomien er å anse som god og stabil, og klubben har penger på bok til å håndtere eventuelle uforutsette kostnader.

Regnskapet er ført av

Kristian Guntvedt

Økonomiansvarlig, Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia (NFSCOS) 

Legg igjen en kommentar