2023/2024 2022/2023
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter 66 700 62 651
Gaver/andre innbetalinger
Renter og valutakursendringer 547 341
SUM Driftsinntekter 67 247 62 992
DRIFTSKOSTNADER
Porto 3 617 5 935
Internettkostnader 5 474 5 111
Trykkekostnader 8 115 5 375
Kontingent Nottingham Forest SC 42 787 33 457
Kontingent SBF 787 473
Supportercuper 4 251 2 488
Møtekostnader 90
Gaver/premier/diverse utlegg 40 1 972
Gebyrer og valutakursendringer 1 580 1 471
SUM Driftskostnader 66 650 56 371
DRIFTSRESULTAT 597 6 621
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge 81 361 80 764
SUM Eiendeler 81 361 80 764
Akkumulert overskudd 80 764 74 143
Årets overskudd (underskudd) 597 6 621
Gjeld Nottingham Forest SC
Sum Overskuddskapital/Gjeld 81 361 80 764