Årsregnskap 2019-2020

Her finner dere årets regnskap vedlagt.

NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
Regnskap og Balanse
 NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERS CLUB OF SCANDINAVIA
(alle tall i hele kroner)
2019/2020 2018/2019
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontigenter                         33 350                  30030
Gaver/andre innbetalinger                           1 617
Renter og valutakursendr                            120                       153
SUM Driftsinntekter                         35 087                 30 183
DRIFTSKOSTNADER
Porto                         5 202                     3792
Internettkostnader                           4 349                     6371
Rekvisita
Kontingent Nottingham Forest Sc                       15 087                  12248
Kontingent SBF                            391                       375
Supportercuper                         1 600                     1500
Gaver/Premier/div utlegg                         2 989                     3780
Møtekostnader                            583                     1500
Gebyrer og valutakursendringer                            296                       357
SUM Driftskostnader                        30 496                 29 923
DRIFTSRESULTAT                          4 590                     261
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge                       64 998                 60 408
SUM Eiendeler                         64 998                60 408
Akkumulert overskudd                       60 408                 60147
Årets Overskudd (underskudd)                         4 590                        261
Sum Overskuddskapital/Gjeld            64 998                 60 408
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur:

Legg igjen en kommentar