Årsregnskap Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia 2022/2023

Årsregnskapet for Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia (NFSCOS) for 2022/2023 viser driftsinntekter på kr 62 992,- og driftskostnader på kr 56 371,- og dermed et overskudd på kr 6 621,- i år.

Til tross for et positivt resultat er årets overskudd noe lavere enn forrige sesongs på kr 10 645,- Dette skyldes generelt høyere kostnader over hele linjen. Særlig har en kontinuerlig svakere kronekurs slått negativt ut på kontingent utbetalingen til supporterklubben i Nottingham. Riktignok økte inntektene fra medlemskontingent fra medlemmer på 77,5 % fra i fjor (21/22) til i år (22/23), men på den annen side økte totalsummen vi betaler for medlemskapet i supporterklubben i England med hele 110,3 %. Siden vi betaler en fast rate pr medlem kommer den relativt sett større kontingentutbetalingen til Nottingham (i forhold til inntekter fra medlemskontingenten) som følge av en betydelig kronesvekkelse i forhold til britiske pund. Kontingenten vi betaler til England er som mange kjenner til basert på supporterklubbens medlemstall totalt.

Det må også erkjennes at generelt høyere kostnader og priser på varer/tjenester i Norge og internasjonalt også påvirker vår supporterklubb. Samtlige av våre kostnadsposter har vært høyere denne sesong enn de var i fjor. De økte prisene slår ut for oss enten er snakk om kostander i forbindelse med å trykke og sende ut nyhetsbrev og diverse materiell, eller kostnader relatert til å drifte og vedlikeholde vår hjemmeside.

Likevel hjelper den store medlemsøkningen til å gi oss høyere inntekter fra medlemskontingenten fra våre medlemmer, og som følge av det et pent driftsoverskudd på kr 6 621,- Dette er også et mer normalt driftsoverskudd for klubben, enn det mer ekstraordinært høye driftsresultatet fra forrige sesong.

Vår egenkapital øker som følge av årets overskudd på kr 6 621,- og vi hadde ved regnskapsårets slutt (pr 30/4-23) kr 80 764,- på bok. Regnskapet i sin helhet følger her:


2022/20232021/2022
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter62 65135 300
Gaver/andre innbetalinger
Renter og valutakursendringer341127
SUM Driftsinntekter62 99235 427
DRIFTSKOSTNADER
Porto 5 9352 786
Internettkostnader5 1112 000
Trykkekostnader5 375500
Kontingent Nottingham Forest SC33 45715 509
Kontingent SBF473458
Supportercuper2 4881 800
Møtekostnader90
Gaver/premier/diverse utlegg1 9721 085
Gebyrer og valutakursendringer 1 471244
SUM Driftskostnader56 37124 782
DRIFTSRESULTAT6 62110 645
BALANSE
Post/bankinnskudd Norge 80 76474 143
SUM Eiendeler 80 76474 143
Akkumulert overskudd74 14363 498
Årets overskudd (underskudd)6 62110 645
Sum Overskuddskapital/Gjeld80 76474 143
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt

Forklaringer til regnskapspostene i regnskapet:

Driftskostnader:

Medlemskontingenter var på rekordhøye 62 651 kroner. Denne inntektsposten er basert på kontingentinnbetalinger fra medlemmer i Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia i regnskapsperioden fra 1/5-22 til 30/4-23.

Renter og valutakursendringer på kr 341,- består av summen av renteinntekter i regnskapsåret og valutagevinster fra innkommende medlemskontingenter.

Driftskostnader:

Porto på kr 5 935,- representerer klubbens kostnader i forbidelse med postutsendinger av nyhetsbrev, medlemskort etc. til medlemmene.

Internettkostnader på kr 5 111,- utgjør kostnader relatert til domene og vedlikehold av supporterklubbens hjemmeside.

Trykkekostnader på kr 5 375,- utgjør klubbens kostnader knyttet til trykking av nyhetsbrev hos trykkeri/grafisk hus.

Kontingent Nottingham Forest SC på kr 33 457,- er igjen vår høyeste kostnadspost og representerer innebetalt kontingent for medlememskap i supporterklubben i Nottingham i England. Hovedutbetaling ble gjennomført i november 2022 basert på antall betalende medlemmer på betalingstidspunktet. En delbetaling ble utført i våren 2023 basert på kontingentinnbetalinger fra medlemmer i perioden etter kontingentutbetalingen i november og frem til 1. mars. Ved innbetaling av kontingent til klubben i England betales det i britiske pund (GBP) basert på en fastsatt sats på 7 GBP pr medlem.

Kontingent SBF på kr 473,- er kontingenten supporterklubben betalte denne sesongen for medlemskapet i Supporterunionen for Britisk Fotball. Dette er en årlig avgift vi betaler basert på medlemstallet fra forrige sesong. Dette skiller seg fra kontingenten vi betaler til England som baserer seg på medlemstallet fra inneværende sesong.

Kostnadsposten Supportercuper på kr 2 488,- består denne sesongen av to enkeltposter. Den årlige deltageravgiften på kr 1 800,- og en engangskostnad på kr 688,- for diverse utstyr til supportercupen i 2022.

Møtekostnader på kr 90,- representerer kostnader knyttet til bespisning ved dugnad knyttet til pakking av nyhetsbrev før utsendelse.

Gaver/Premer/diverse endte denne sesongen på kr 1 972,- Dennne totalkostnaden består av enkeltposten på kr 515,- for innkjøp av fotballdrakt som premie. Kr 756,- representerte innkjøp av konvolutter og etiketter. Gave til Joan tilsvarende kr 700,50,-

Gebyrer og valutakursendringer utgjorde kr 1 471,- og består av gebyrer relatert til medlemskontingenter og valutatap for kontingenter fra medlemmer i utlandet. Gebyrene var betydelig i høyere enn tidligere regnskapsår fordi vi denne sesongen for første gang godtok betaling av medlemskontingent via betalingstjenestene Vipps og PayPal.

DRIFTSRESULTATET på kr 6 621,- fremkommer av de totale driftsinntektene på kr 62 992,- fratrukket de totale driftskostnadene på kr 56 371,-

BALANSEN ved endt regnskapsår (pr 30/4-23) på kr 80 764,- viser klubbens totale beholdning og hvordan denne beholdningen er finansiert. Klubben har ingen gjeld, og eiendelene er 100 % finansiert av egenkapital fra årets overskudd og tidligere års akummulerte overskudd.

Legg igjen en kommentar