Kommentar til regnskap 2020-2021

Regnskapet for 20/21-sesongen er klart. Tallene viser at vi denne sesongen hadde inntekter på kr 34 053,- og kostnader på kr 35 553,- som gjorde at vi endte opp med et underskudd for året på kr 1 500,- Under følger kommentarer til hver enkelt post i regnskapet:   

 

Driftsinntekter

Driftsinntektene endte på til sammen kr 34 053,- og består hovedsakelig av innbetaling fra medlemskontingent, som økte noe i år som følge av en økning i vårt medlemstall. Likevel gikk driftsinntektene totalt noe ned fra forrige sesong, men det skyldtes kun at vi i fjor fikk tilbakebetalt påmeldingsavgiften av en allerede innbetalt avgift til Supportercupen, som ble avlyst.

Posten «renter og valutakursendringer» utgjorde kr 253,- (kr 120,- i fjor)

Driftskostnader

Driftskostnadene økte med drøyt kr 5 000,- fra forrige sesong til kr 35 553,-. Bakgrunnen for høyere driftskostnader totalt er utgivelsen av vårt jubileumsblad i desember. Totalkostnadene i forbindelse med planlegging, trykking og utsending av blader slo betydelig ut på flere regnskapsposter. Posten «Trykkekostander» på kr 10 500,- er kostnader knyttet til selve trykkingen av bladene. Hele posten «Gaver, premier/diverse utlegg» på kr 4 200,- var utgifter i forbindelse med grafisk oppsett/design av bladene. Regnskapsposten på kr 2 567,- for «Porto» var også relatert til utgivelsen av jubileumsbladet. men Likevel var totalkostnadene for porto i år lavere enn i fjor på grunn av at vi fikk på plass en avtale med Posten.

Etter noen år med oppgraderinger av vår hjemmeside skogvokteren.no var kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av hjemmesiden vesentlig lavere i år. Derfor endte «internettkostnader» på kun kr 1 861,- (4 349,- i fjor).

Den årlige kontingenten til den engelske supporterklubben i Nottingham under posten «Kontingent Nottingham Forest SC» utgjorde kr 15 732,- (15 087,- i fjor), noe som var en marginal økning fra forrige sesong. Avgiften vi betalte var basert på et høyere medlemstall enn forrige sesong, men mye av dette ble nøytralisert av en gunstigere kronekurs mot britiske pund enn i fjor.

Kostnader knyttet til gebyrer og valutakursendringer endte på kr 260,- (296,- i fjor).

Driftsresultat

Supporterklubben endte opp med et negativt driftsresultat (underskudd) på kr 1 500,- Underskuddet var som styret hadde forventet på grunn av de store totalkostnadene knyttet til jubileumsbladet. Likevel mente styret at dette var en kostnad som var verdt å ta, for å gi noe ekstra til våre trofaste medlemmer i et jubileumsår. Samtidig gjorde fraværet av aktiviteter som Supportercupen og andre arrangementer til at mange av de kostnadene som ikke var relatert til medlemsbladet gikk ned i et annerledes år. Dette hadde direkte effekt på driftsresultatet, og gjorde at underskuddet ikke ble så stort som det kunne.

Klubben er i en trygg finansiell situasjon og har ved utgangen av regnskapsåret kr 63 498,- på bok, slik det fremkommer av Balansen i regnskapet.

 

Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt

Legg igjen en kommentar