NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
Regnskap og Balanse
 NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
2019/2020 2018/2019
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontigenter                        33 350                     30 030
Gaver/andre innbetalinger fra medlemmer                          1 617
Renter og valutakursendr                             120                          153
SUM Driftsinntekter                         35 087                     30 183
DRIFTSKOSTNADER
Porto                        5 202                      3 792
Internettkostnader                        4 349                      6 371
Rekvisita
Kontingent Nottingham Forest Sc                      15 087                     12 248
Kontingent SBF                           391                          375
Supportercuper                        1 600                       1 500
Gaver/Premier/billettkjøp/div utlegg                        2 989                       3 780
Møtekostnader                            583                       1 500
Gebyrer og valutakursendringer                            296                          357
SUM Driftskostnader                       30 496                     29 923
DRIFTSRESULTAT                        4 590                           261
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge                       64 998                      60 408
SUM Eiendeler                       64 998                      60 408
Akkumlert Overskudd                       60 408                     60 147
Årets Overskudd (underskudd)                         4 590                           261
Gjeld Nottingham Forest Sc
Sum Overskuddskapital/Gjeld                      64 998                      60 408
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur: