2021/2022 2020/2021
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter 35 300 33 800
Gaver/andre innbetalinger
Renter og valutakursendringer 127 253
SUM Driftsinntekter 35 427 34 053
DRIFTSKOSTNADER
Porto 2 786 2 567
Internettkostnader 2 000 1 861
Trykkekostnader 500 10 500
Kontingent Nottingham Forest SC 15 909 15 732
Kontingent SBF 458 433
Supportercuper 1 800 0
Møtekostnader
Gaver/premier/diverse utlegg 1 085 4 200
Gebyrer og valutakursendringer 244 260
SUM Driftskostnader 24 782 35 553
DRIFTSRESULTAT 10 645 -1 500
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge 74 143 63 498
SUM Eiendeler 74 143 63 498
Akkumulert overskudd 63 498 64 998
Årets overskudd (underskudd) 10 645 -1 500
Gjeld Nottingham Forest SC
Sum Overskuddskapital/Gjeld 74 143 63 498