NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
Regnskap og Balanse
 NOTTINGHAM FOREST SUPPORTERSCLUB OF SCANDINAVIA
2017/2018 2016/2017
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontigenter                         26 450                   27 042
Gaver/andre innbetalinger fra medlemmer                      3 880
Renter og valutakursendr                              127                         106
SUM Driftsinntekter                         26 577                    31 028
DRIFTSKOSTNADER
Porto                           3 409                         632
Internettkostnader                           1 476                      1 276
Rekvisita                            394
Kontingent Nottingham Forest Sc                       11 549                    14 865
Kontingent SBF                            386                         312
Supportercuper                         1 500                      1 500
Gaver/Premier/billettkjøp/div utlegg                            887                      6 856
Møtekostnader                            471                      1 993
Gebyrer og valutakursendringer                            319                         451
SUM Driftskostnader                         20 390                    27 885
DRIFTSRESULTAT                           6 187                     3 142
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge                       60 147                      3 142
SUM Eiendeler                       60 147                      3 142
Akkumlert Overskudd                       53 960                    50 818
Årets Overskudd (underskudd)                         6 187                      3 142
Gjeld Nottingham Forest Sc                                –                                –
Sum Overskuddskapital/Gjeld                         60 147                    53 960
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:
          09.06.2018
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og Signatur:
           09.06.2018