Vedtekter for Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia

§ 1       Navn

Organisasjonens navn er Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia.

§ 2       Formål

Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia (NFSCOS) har som formål å støtte Nottingham Forest Football Club, og hjelpe alle i Skandinavia som er interessert i denne engelske fotballklubb. Organisasjonen drives frivillig og har ingen kommersielle interesser.

§ 3       Sammensetning

NFSCOS består av personer som er opptatt som medlemmer i supporterklubben, og som har betalt kontingent for inneværende sesong.

§ 4       Tilsluttet

NFSCOS er tilsluttet paraplyorganisasjonene Supporterunionen for Britisk Fotball (SBF) og den engelsk baserte Nottingham Forest Supporter Club (NFSC). Gjennom å være medlem i NFSCOS er man direkte medlem i disse organisasjonene.

§ 5       Rettigheter

Supporterklubbens medlemmer har rett til informasjon om organisasjons drift. Dette blir fortrinnsvis gjort tilgjengelig enten gjennom organisasjonens nyhetsbrev og hjemmeside. Supporterklubbens regnskaper forelegges Årsmøtet, og alle medlemmer har innsyn i disse.

Medlemmer skal gå foran ikke-medlemmer på supporterklubbens sammenkomster, turer og øvrige arrangementer.

§ 6       Regler

NFSCOS er en upolitisk organisasjon som tar avstand fra enhver form for fordommer pga hudfarger, nasjonalitet, tro, kjønn eller legning. All meningsytring vedrørende dette er ikke forenlig med medlemskap i NFSCOS.

§ 7       Besluttende organer

Supporterklubbens besluttende organer er Styret og Årsmøtet. Der Årsmøtet står over Styret.

§ 8       Styret

NFSCOS drives av et Styre. Styret velges av Årsmøtet, og blir valgt for ett år om gangen. Styret skal forestå den daglige drift av supporterklubben i henhold til gjeldende reglement og instrukser. Styret skal være medlemmenes talerør utad, og plikter seg til aktivt å fremme medlemmenes interesser. Man plikter også å informere om aktiviteter i NFSCOS, SBF og NFSC.

Styret skal minst bestå av en leder, økonomiansvarlig og to styremedlemmer. Eventuell utvidelse av styret må godkjennes ved et reelt flertall av det sittende styre. Eller eventuelt ved Årsmøte.

Alle vedtak som blir gjort av styret må bestemmes på styremøter og ved et reelt flertall. Dersom stemmegivningen er likt, kan lederen bruke sin dobbeltstemme.

§ 9       Styremøter

Styret møtes etter innkalling fra den Styret utpeker som møteinnkaller. Styret kan også innkalles etter krav fra minst halvparten av styremedlemmene. Styret kan i visse tilfeller delegere beslutningsmyndighet til enkeltpersoner.

§ 10     Regnskap

Regnskapsåret går fra 1.5 til 30.4. Økonomiansvarlig har hovedansvar for oppføring av regnskapet.

§ 11     Årsmøteinnkalling

Årsmøtet innkalles av Styret med minst 2 ukers varsel. Årsmøtet skal avholdes innen utgangen av sesongen hvert år. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid, sted, styrets beretning, regnskap, forslag til kontingent, forslag til eventuelle vedtektsendringer som styret ønsker å fremme, foreløpige innkommende forslag til saksliste og frist for innsendelse av forslag.

§ 12     Årsmøtet

NFSCOS høyeste myndighet er Årsmøtet. Alle som har betalt medlemskontingent til supporterklubben for forrige år har stemmerett (en stemme hver) under Årsmøtet. Alt som blir vedtatt blir avgjort ved reelt flertall. Vedtektene kan bare endres på Årsmøte, og krever 2/3 del flertall. Medbrakte fullmakter aksepteres ikke som egne stemmer på Årsmøtet.

Det kan kreves skriftlig avstemning til alle punkter på dagsorden. Dersom kun en delegat krever det, skal det foretas skriftlig avstemning. Hvis ingen krever skriftlig avstemning holder det med håndsopprekking.

Årsmøte skal gjennomføres slik;
– Velge møteleder, referent, og to personer til å undertegne protokollen.
– Godkjenne innkalling.
– Godkjenne saksliste.
– Behandle styrets beretning for perioden siden forrige årsmøte.
– Behandle regnskapet.
– Fastsette kontingenten.
– Behandle innkomne forslag.
– Valg av Styre.

Styret pålegges å informere og referere fra årsmøte enten gjennom nyhetsbrev eller hjemmesiden.

§ 13     Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte avholdes når styret finner det nødvendig, eller det kommer krav fra minst 1/3 av medlemmene. Ekstraordinært årsmøte innkalles av Styret med minst 2 ukers varsel. De samme representasjonsregler gjelder under Ekstraordinært årsmøte som under det ordinære Årsmøtet.

§ 14     Ankeinstans

Årsmøtet er ankeinstans for tvister, eksklusjoner og andre beslutninger som fattes av Styret.

§ 15     Tvister

Oppstår det uenighet om fortolkningen av vedtektene eller uforutsette ting som ikke berøres av vedtektene, skal saken utsettes til neste Årsmøte. I hastesaker kan en foreløpig avgjørelse tas av Styret.

§ 16     Utmelding

Utmelding av Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia meldes skriftlig til Styret. Når utmelding er mottatt og registrert regnes medlemskap umiddelbart som avsluttet. Utmelding gir ikke rett til refundert kontingent.

Utmelding kan også skje ved at vedkommende ikke betaler for inneværende sesong sesong, etter gjentatte purringer.

§ 17     Utelukkelse

Medlemmer som bryter supporterklubbens vedtekter og/eller bidrar til å skade Nottingham Forest eller Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia skal ekskluderes. Beslutning om eksklusjon fattes av Styret. Ved mindre forseelser skal det gis advarsel. Gjentatte forseelser fører til eksklusjon for en tidsbestemt periode eller alltid. Utelukkelse for kortere eller lengre tid kan ankes inn for Årsmøtet. Årsmøtets avgjørelse er endelig.

§ 18     Avvikling

Avvikling av Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia kan bare skje på Årsmøtet og krever 2/3 flertall av stemmene. Blir supporterklubben avviklet skal dets midler og materiell overføres til Supporterunionen for Britisk Fotball. I henhold til deres vedtekter vil midlene settes inn på en egen konto og materiell tas vare på. Både adresseregister og økonomiske midler skal oppbevares fram til det dannes en ny supporterklubb for Nottingham Forest. Men dersom det ikke dannes en ny klubb innen tre år etter avviklingen sin dato vil midlene tilfalle Supporterunionen.

§ 19     Facebookgruppen

Facebookgruppen er for betalende medlemmer av NFSCOS. I hovedsak er det facebookansvarlig for gruppen som gir tilgang. Facebookansvarlig må være medlem i NFSCOS. Ved utmelding av NFSCOS eller ikke betalt for inneværende sesong, mistes tilgangen til facebookgruppen.

§ 20     Godtgjørelse 

Det ble under årsmøte juni 2010 vedtatt følgende godtgjørelser til styrets medlemmer. Alle i styret kan få godtgjort en kampbillett pr sesong. Penger vil refunderes mot kopi av kampbillett. I tillegg vil det gis et reisetilskudd til deltakelse på Annual General Meeting i NFFC Supporters Club – dette avholdes normalt på en hjemmekamp i november hvert år. Maks 2 styremedlemmer kan få denne reisegodtgjørelsen som er på kr 1500,-.

I 2015 ble det vedtatt at godtgjørelsen skal også gjelde for lignende arrangement i Scandinavia.  Beløpet kan justeres på Årsmøter, sist justert på årsmøte i juni 2015.

Vedtektene er oppdatert ved NFSCOS Årsmøtet juni 2018.