Årsregnskap 2021/2022

Her følger årsregnskapet for Nottingham Forest Supporters Club of Scandinavia for 2021/2022-sesongen.

Regnskapet viser at vi snudde et underskudd på kr 1 500,- i fjor til et overskudd på kr 10 645,- i år. Vår egenkapital øker som følge av årets overskudd og vi hadde ved regnskapsårets slutt (pr 30/4-22) kr 74 143,- på bok. Regnskapet følger her med utfyllende kommentarer under regnskapsoppstillingen:

2021/20222020/2021
DRIFTSINNTEKTER
Medlemskontingenter35 30033 800
Gaver/andre innbetalinger
Renter og valutakursendringer127253
SUM Driftsinntekter 35 42734 053
DRIFTSKOSTNADER
Porto 2 7862 567
Internettkostnader2 0001 861
Trykkekostnader 50010 500
Kontingent Nottingham Forest SC 15 90915 732
Kontingent SBF 458433
Supportercuper 1 8000
Møtekostnader
Gaver/premier/diverse utlegg 1 0854 200
Gebyrer og valutakursendringer 244260
SUM Driftskostnader 24 78235 553
DRIFTSRESULTAT 10 645(1 500)
BALANSE
Post/Bankinnskudd Norge 74 14363 498
SUM Eiendeler 74 14363 498
Akkumulert overskudd63 49864 998
Årets overskudd (underskudd)10 645(1 500)
Gjeld Nottingham Forest SC
Sum Overskuddskapital/Gjeld 74 14363 498
Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt: Dato og Signatur:
Regnskapet er revidert av Stig Bjarte Brekke: Dato og signatur:

UTFYLLENDE KOMMENTARER TIL ÅRETS REGNSKAP:

Driftsinntekter

Driftsinntektene endte på til sammen kr 35 300,- og består hovedsakelig av innbetaling fra medlemskontingent, som økte noe i år som følge av en økning i vårt medlemstall.

Posten «renter og valutakursendringer» utgjorde kr 127,-

Driftskostnader

Supporterklubben opplevde en reduksjon i de totale driftskostnadene fra kr 35 553,- i fjor til kr 24 782,- i år. Den totale kostnadsreduksjonen var på kr 10 771,- i dette regnskapsåret.

Hovedårsaken til at de totale driftskostnadene gikk ned så betydelig var at regnskapsposten Trykkekostnader kun utgjorde kr 500,- Dette var en nedgang på kr 10 000,- i trykkekostnadene fra i fjor. For det første hadde vi år kun en trykkejobb i forbindelse med trykking av et nyhetsbrev som ble sendt ut til våre medlemmer i løpet av sesongen. I fjor sendte vi ut et jubileumsblad i farger, som er dyrere å trykke. For det andre sparte vi penger ved at styrets leder fikk på plass en gunstig avtale med et lokalt trykkeri i Ålesund.

Kostnader til porto i forbindelse med utsending av nyhetsbrev med diverse medlemsmateriell endte på kr 2 786,- (kr 2 567,- i fjor)

Internettkostnader endte på kr 2 000,- (kr 1 861,- i fjor)

Kontingent til Nottingham Forest sin supporterklubb i England økte marginalt til kr 15 909,- i år (15 732,- i fjor). Kontingenten vi betaler på 6 britiske pund (GBP) pr medlem har vært uforandret i flere år. Den lille økningen på kr 177,- skyldes derfor kun endringer i valutakursen.

Kontingenten til Supporterunionen for Britisk fotball (SBF) endte på kr 458 (kr 433,- i fjor).

Siden Supportercupen ikke ble arrangert i fjor på grunn av pandemien, blir driftskostnadene i år på kr 1 800,- under regnskapsposten Supportercuper, en kostnad vi ikke hadde i fjor.

Regnskapsposten Gaver/premier/diverse utleggkr 1 085,- består av to underposter. Den ene underposten er innkjøp av konvolutter på Staples til kr 760,- i forbindelse med utsending av nyhetsbrev. Den andre er posten er refusjon for utlegg for en kampbillett til en Forest-kamp til vinneren av Forest-tippen.

Kostnader knyttet til gebyrer og valutakursendringer endte på kr 244,- (260,- i fjor).

Driftsresultat

Supporterklubben hadde i år et positivt driftsresultat på kr 10 645,-

Klubben er i en trygg finansiell situasjon og har ved utgangen av regnskapsåret kr 74 143,- på bok, slik det fremkommer av Balansen i regnskapet.

Regnskapet er ført av Kristian Guntvedt

Legg igjen en kommentar